Komuna e Preshevës hap konkurs pune për pesë persona në prag të zgjedhjeve lokale, duke mos e bërë publike siç i bëjnë aktivitetet tjera

Komuna e Preshevës hap konkurs pune për pesë persona në prag të zgjedhjeve lokale, duke mos e bërë publike siç i bëjnë aktivitetet tjera

Komuna e Preshevës në prag të zgjedhjeve të parakohshme lokale ka hapur konkurs pune për pesë persona.

Komuna e Preshevës në krye me Shqiprim Arifin këtë konkurs nuk e kanë bërë publik siç i bëjnë publike punët e tyre përmes faqes së komunës në facebook apo edhe përmes portaleve të afërta të Shqiprim Arifit, por e kanë shpallur vetëm në portalin e komunës (presevo.rs) i cili ka vizita tepër të ulëta dhe e kanë publikuar me emrin "Konkursi 2020 2"  duke mos e shënuar se çfarë lloji i konkursit është, duke lënë të mendohet që ky konkurs është vetëm sa për sy e faqe, e personat që do të punësohen janë të përzgjedhur tashmë.

Lusim të gjithë qytetarët që plotësojnë kushtet të aplikojnë në këtë konkurs, që të mos punësohen persona vetëm pse janë të afërt me pushtetin lokal në Preshevë:


Republika Srbija

OPŠTINA PREŠEVO

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: IV.111 - 3

Datum: 08.02.2021.god

P r e š e v o

Na osnovu člana 4. stav 8., člana 79., člana 80., člana 93. člana 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr.zakon i 95/2018), člana 11., člana 12. i člana 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-8368/2020 od 28.10.2020.godine, Opštinska uprava opštine Preševo, oglašava

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PREŠEVO

Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Preševo, ul.M. Tita br.36

Radna mesta koja se popunjavaju i uslovi za rad na radnim mestima :

1. Diplomirani pravnik......................................... .... .....3.(tri )izvršilaca

2. Diplomirani ekonomist-bachelor 180 ESPB...............1.(jedan )izvršilac i

3. Radnik sa SSS (srednja stručna sprema)..................... 1.(jedan) izvršilac.

Za radno mesto pod tač.1. ovog konkursa kandidati treba da imaju završenu Visoku stručnu spremu –,stečeno obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova,master akademskim studijama,master strukovnim studijama,specijalističkim studijama specijalističkim strukovnim studijama,odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,ili specijalističkim studijama na fakultetu,dipl.pravnik -master prava, ,položen državni stručni ispit,najmanje 1.god radnog iskustva u struci,poznavanje rada na računaru(MS Office paket i internet).

Za radno mesto pod tač.2. ovog konkursa kandidat treba da ima završenu Visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama,u obimu od najmanje 180 ESPB ,bodova,osnovnim strukovnim studijama ,odnosno na studijama u trajanju do tri godine , ekonomista-bachelor ekonomista ,najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,i poznavanje rada na računaru(MS Office paket i internet).

Za radno mesto pod tač.3.ovog konkursa kandidati treba da ima završeno SSS-srednje obrazovanje ,društvenog smera u četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit,najmanje 1. godina radnog iskustva u struci,poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Mesto rada: za sva radna mesta je Preševo

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i

način njihove provere:

1. Za radno mesto pod brojem 1. poznavanje propisa kojima se uređuje pravni položaj lokalne samouprave, propisa o kancelarijskom poslovanju i Zakona o zaposlenima u JLS - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

2. Za radno mesto pod brojem 2. poznavanje propisa kojima se uređuje pravni položaj lokalne samouprave, propisa o kancelarijskom poslovanju, Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno

3. Za radno mesto pod brojem 3. poznavanje propisa kojima se uređuje pravni položaj lokalne samouprave,vođenje arhivske knjige i drugih evidencija o arhiviranim predmetima, propisa o kancelarijskom poslovanju, arhiviranje i razvođenje akata, - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno

Rok u kome se podnose prijave na javni konkurs: 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

Ime i prezime lica zaduženog za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Agim Ymeri, telefon: 017/ 669 114.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Opštinska uprava opštine Preševo, ul.M. Tita br.36, Preševo, sa naznakom „Za javni konkurs“.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: za oba radna mesta: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, diploma o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, odgovarajući dokaz o radnom iskustvu, uverenje o neosuđivanosti na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Dokazi o ispunjenosti napred navedenih uslova podnose se u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Dokumenta o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu i uverenje o neosuđivanosti.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji opštine Preševo www.presevo.rs.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi biće odbačene.

Trajanje radnog odnosa: Za sva navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku proveravaće se u prostorijama opštinske uprave opštine Preševo, ul.M. Tita br.36, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona i adrese) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 (šest) meseci.

Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, biće odbačene.

Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave. Ovaj konkurs objavljuje se na internet prezentaciji opštine Preševo www.presevo.rs, a u dnevnim novinama „Danas“ koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

N A Č E L N I K

Agim Ymeri