Konvokohet seanca e III-të e K.Komunal në Bujanoc me 66 pika të rendit të ditës

Konvokohet seanca e III-të e K.Komunal në Bujanoc me 66 pika të rendit të ditës

Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), nenit 43. të Statutit të Komunës së Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 5/19), dhe të nenit 88. të Rregullorës të Kuvendit Komunal të Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 11/19)

K O N V O K O J

Seancën e TRETË të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 17.09.2020 (e enjte). Seanca do të mbahet në sallën e Shtëpisë së Kulturës në Bujanoc me fillim në ora 10:00.

Për seancë propozoj këtë:

Rend të ditës

- Shqyrtimi dhe miratimi i Ekstraktit të procesverbalit nga seanca Konstituive e Kuvendit Komunal të Bujanocit e mbajtur më 22.07.2020,

- Shqyrtimi dhe miratimi i Ekstraktit të procesverbalit nga seanca e Parë e Kuvendit Komunal të Bujanocit e mbajtur më 22.07.2020,

- Shqyrtimi dhe miratimi i Ekstraktit të procesverbalit nga seanca e Dytë e Kuvendit Komunal të Bujanocit e mbajtur më 28.07.2020,

1. Propozim vendimi mbi llogarinë përfundimtare të buxhetit të Komunës së Bujanocit për vitin 2019

2. Raporti i realizimit të hyrave dhe shpenzimveve të buxhetit të Komunës së Bujanocit për periudhën nga 01.01.2020 deri 30.06.2020

3. Propozim vendimi mbi Rishikimin e buxhetit të komunës së Bujanocit për vitin 2020

4. Propozim vendimi mbi ndarjen e mjeteve për investime nga buxheti i Trupit Koordinues për vitin 2020

5. Propozim vendimi mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të këshillit komunal të Komunës së Bujanocit,

6. Propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e programit të veçantë NP “Komunalia” Bujanoc,

7. Porpozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme,

8. Porpozim Aktvendimi mbi formimin e Shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme,

9. Propozim Aktvendimi mbi ndryshimin dhe plotësimin e Aktvendimit mbi formimin e Komisionit për plane,

10. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Komisionit për çështje të mandatit dhe imunitetit,

11. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Komisionit për çështje të mandatit dhe imunitetit,

12. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Komisionit për çështje statusore të funksionerëve në organet e komunës,

13. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Komisionit për çështje statusore të funksionerëve në organet e komunës,

14. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Komisionit për parashtresa dhe ankesa,

15. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Komisionit për parashtresa dhe ankesa,

16. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit administrativ,

17. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit administrativ,

18. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit për çështje komunale, banesore, urbanistike dhe mbrotje të mjedisit jetësor,

19. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit për çështje komunale, banesore, urbanistike dhe mbrotje të mjedisit jetësor,

20. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit për ekonomi, financa dhe buxhet,

21. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit për ekonomi, financa dhe buxhet,

22. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit për shërbime publike,

23. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit për shërbime publike,

24. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit për siguri dhe parandalim të kriminalitetit,

25. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit për siguri dhe parandalim të kriminalitetit,

26. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Komisionit për barazi gjinore,

27. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Komisionit për barazi gjinore,

28. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit për marrëdhënie ndëretnike,

29. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit për marrëdhënie ndëretnike,

30. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit për të rinj,

31. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit për të rinj,

32. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit për shëndetësi,

33. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit për shëndetësi,

34. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Komisionit për marrëdhënie me komunitetet fetare,

35. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Komisionit për marrëdhënie me komunitetet fetare,

36. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Komisionit për emërimin e drejtorëve në ndërmarrjet publike,

37. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Komisionit për emërimin e drejtorëve në ndërmarrjet publike,

38. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin Këshillit shfrytëzues të shërbimeve publike,

39. Propozim Aktvendimi mbi emërimin Këshillit shfrytëzues të shërbimeve publike,

40. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit mbikqyrës të Shtëpisë së Kulturës „Vuk Karaxhiq” Bujanoc,

41. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit mbikqyrës të Shtëpisë së Kulturës „Vuk Karaxhiq” Bujanoc,

42. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit drejtues të Shtëpisë së Kulturës „Vuk Karaxhiq” Bujanoc,

43. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit mbikqyrës të Shtëpisë së Kulturës „Vuk Karaxhiq” Bujanoc,

44. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit mbikqyrës të Bibliotekës „14 Nëntori“ Bujanoc,

45. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit mbikqyrës të Bibliotekës „14 Nëntori“ Bujanoc,

46. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit drejtues të Bibliotekës „14 Nëntori“ Bujanoc,

47. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit drejtues të Bibliotekës „14 Nëntori“ Bujanoc,

48. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit mbikqyrës të Qendrës për punë sociale, Bujanoc,

49. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit mbikqyrës të Qendrës për punë sociale, Bujanoc,

50. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit drejtues të Qendrës për punë sociale, Bujanoc,

51. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit drejtues të Qendrës për punë sociale, Bujanoc,

52. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit mbikqyrës të Qendrës sportive “Rinia” Bujanoc,

53. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit mbikqyrës të Qendrës sportive “Rinia” Bujanoc,

54. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit drejtues të Qendrës sportive “Rinia” Bujanoc,

55. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit drejtues të Qendrës sportive “Rinia” Bujanoc,

56. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit mbikqyrës të Agjensionit turistik Bujanoc,

57. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit mbikqyrës të Agjensionit turistik Bujanoc,

58. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit drejtues të Agjensionit turistik Bujanoc,

59. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit drejtues të Agjensionit turistik Bujanoc,

60. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit mbikqyrës të Barnatores Bujanoc,

61. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit mbikqyrës të Barnatores Bujanoc,

62. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit drejtues të Barnatores Bujanoc,

63. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit drejtues të Barnatores Bujanoc,

64. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e Këshillit drejtues të EP “Gëzimi ynë” Bujanoc,

65. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e Këshillit drejtues të EP “Gëzimi ynë” Bujanoc,

66. Të ndryshme

Rendi përfundimtar i ditës do të caktohet në seancë.

KRYETARI i KK-së,

___________________

Enver Ramadani